De bepalingen in dit document betreffen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround Gym B.V. en treden in werking per 1 januari 2018.

Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden Allround Gym B.V.

Artikel 1  Definities

De Ondernemer:  natuurlijke of rechtspersoon zoals bekend bij de KvK (69705704).

De Consument:  natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Allround Gym met betrekking tot sport en/of yogatrainingen.

Sporttrainingen, Bokstrainingen, Personal Trainingen en Yogatrainingen: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Sporttrainingen, Bokstrainingen, Personal Trainingen en Yogatrainingen.

Sportfaciliteiten: fitnessapparatuur, trainingsmateriaal en/of groepstrainingen.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal (online).

Artikel 2  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Sporttrainingen en Yogatrainingen, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3  Het aanbod

 1. De Ondernemer brengt het aanbod Mondeling en/of Schriftelijk en/of elektronisch/digitaal uit.
 2. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. Het aanbod omvat ten minste: – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; – de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; – op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen; – de wijze van betaling en de betalingstermijn; – de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, – de geldigheidsduur en; – de huisregels en erecode van Allround Gym B.V.
 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden of schriftelijk ter hand gesteld of er wordt digitaal naar verwezen (verwijzen naar de website www.allroundgym.fit), op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze of heeft kunnen bewaren of heeft kunnen doornemen.

Artikel 4  De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5  Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruikmaakt van de sportfaciliteiten.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6  Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit: – een Overeenkomst van 3 maanden of minder en; – een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als: – de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de  betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op  redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. – het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging,  aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
 3. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
 4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.
 6. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien: – de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het  toepasselijke huisregels of erecode schendt, tenzij de schending een  tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; –  de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
 7. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7  Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de  periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door  Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her-berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijs- aanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her-berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

 

Artikel 8  Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien de Ondernemer gebruikmaakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het algemene reglement van de Nederlandse Boksbond.
 6. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten. Derhalve stelt de ondernemer zich niet aansprakelijk voor de eventuele schade of vervolgschade in een dergelijke situatie.

 

Artikel 9  Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en de huisregels en erecode.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor sporttrainingen, bokstrainingen, personal trainingen en en yogatrainingen te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10  Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het  vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11  Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek. Zolang er nog geen bewijs van deelname aan de Consument kan worden gegeven wordt de controle gedaan op basis van naamcontrole.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12  Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.
 2. De Ondernemer zal zich verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14  Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15  Geschillen

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op: – de totstandkoming van de Overeenkomst of, – de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen door de Consument aanhangig worden gemaakt bij Allround Gym B.V..
 2. Een geschil wordt door Allround Gym B.V. slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden beslecht door de rechter.

Artikel 16  Wijzigingsbeding

Allround Gym B.V. is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De  Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de  gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de  overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

Artikel 18  Toepasselijk recht Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Hoofdstuk 2 – Aanvullende voorwaarden Allround Gym B.V.

Artikel 19  Onlosmakelijk geheel

De voorwaarden in dit Hoofdstuk 2 zijn de bijzondere voorwaarden van Allround Gym B.V. die in aanvulling op de standaardvoorwaarden van Hoofdstuk 1 van dit document gelden.

De voorwaarden in Hoofdstuk 1 en dit Hoofdstuk 2 vormen een onlosmakelijk geheel. Indien in Hoofdstuk 1 en/of Hoofdstuk 2 wordt gerefereerd aan “deze voorwaarden”, “de algemene (leverings)voorwaarden” of soortgelijke  bewoordingen, dan wordt er Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 gezamenlijk bedoeld.  Dit betekent ondermeer dat de artikelen die in het ene Hoofdstuk staan, ook van toepassing zijn op de artikelen in het andere Hoofdstuk.

Artikel 20  Aanvullende definities

Bedrijf: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bedrijfsfitnessabonnement: de Overeenkomst die tussen de Ondernemer en een Bedrijf is aangegaan waarbij de Ondernemer de Fitness- en sportvoorzieningen en Aanvullingen (voorzover relevant) ter beschikking stelt aan bepaalde werknemers van het Bedrijf die voor het Bedrijfsfitnessabonnement worden aangemeld.

Huisregels en erecode Allround Gym: de huishoudelijke bepalingen en regels van Allround Gym B.V. de Ondernemer waarin omgangsregels zijn opgenomen waaraan de Leden zich  moeten houden (waaronder ten aanzien van de faciliteiten van de Ondernemer/ vestiging en andere personen en hun eigendom).

Lid: de Consument of het Bedrijf (inclusief haar aangemelde werknemers) die/dat een Overeenkomst met de Ondernemer heeft gesloten, en “Leden” betekent meerdere van hen;

Personal Training Activiteiten: het begeleiden van één of meer Leden, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet plaatsvindt, bij het uitvoeren van fitness-, sport- of soortgelijke activiteiten.

Allround Gym B.V.: kantoorhoudende Kapelweg 4A, 3732 GS De Bilt (KvK-nummer 69705704).

Website: www.allroundgym.fit

 

“wij”, “ons” of “onze”: zijn allemaal verwijzingen naar de “Ondernemer” die in artikel 1 van deze voorwaarden is gedefinieerd (betekent hetzelfde).

 

Artikel 21   Lidmaatschap, PT-abonnement, Ledenpas & Opzegging

 1. Allround Gym B.V. heeft meerdere vestigingen. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan met de rechtspersoon/vestiging zoals vermeld in het inschrijfformulier of aanbod. De term “Ondernemer” of ”Allround Gym” verwijst daarom naar de betreffende rechtspersoon/vestiging. Zie de Website voor een overzicht van onze vestigingen.
 2. De credits – ofwel trainingen die nog niet zijn gebruikt – van een PT-Abonnement van 60 minuten, 45 minuten of 30 minuten zijn geldig voor een periode van 6 weken.
 3. De contactgegevens van de Ondernemer zijn: (a) bezoekadres: Kapelweg 4A, 3732 GS, DE Bilt, (b) Postadres: is gelijk aan het bezoekadres (c) telefoonnummer 030 274 6772 , en (d) email: info@allroundgym.fit.
 4. Het eventuele inschrijfgeld/De administratiekosten is/zijn bij inschrijving verschuldigd.
 5. Het Lid mag binnen 28 dagen het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet overeen komt met de verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe dient het Lid minimaal 5x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan een vestiging van de Ondernemer. Er vindt geen restitutie plaats van de administratiebijdrage en de contributie over de eerste periode.
 6. Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van administratiekosten worden overgedragen aan een ander nieuw Lid, mits er geen sprake is van een contributieachterstand. Het nieuwe Lid neemt het bestaande abonnement tegen dezelfde condities over. Het nieuwe Lid heeft geen recht op de geldende acties noch op resterend bartegoed. De overdracht vindt plaats op de 1e dag van de volgende periode.
 7. De Ondernemer heeft voor de doelgroep t/m 15 jaar een jeugdlidmaatschap . Voor aanmelding dient een van de ouders van het Jeugdlid toestemming te geven middels het ondertekenen van het inschrijfformulier. Wanneer het Jeugdlid de leeftijdgrens van 16 jaar overschrijdt, wordt het betreffende jeugdlidmaatschap automatisch omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement voor niet-Jeugdleden. Ook in de leeftijdscategorie 16 t/m 18 jaar dient een van de ouders het inschrijfformulier mede te ondertekenen, maar mag het Lid wel zelfstandig komen sporten.
 8. Met een lidmaatschap bij de Ondernemer kunt u gebruikmaken van faciliteiten in alle vestigingen in Nederland.
 9. Tijdens het eerste bezoek aan de vestiging van de Ondernemer ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een Ledenpas. Jongeren in de leeftijd tot 16 jaar die in het bezit zijn van een Ledenpas krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Lid van 16 jaar of ouder.
 10. Bij het aangaan van een Overeenkomst is het Lid verplicht een foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle.
 11. De Overeenkomst met de Ondernemer biedt tevens de mogelijkheid aan het Lid om zich aan te melden bij het periodieke meetprogramma van Allround Gym waar de fitheid van leden in kaart wordt gebracht en waarbij de voortgang wordt bijgehouden.
 12. Indien een Lid de Overeenkomst vanwege een aantoonbare blessure en/of ziekte wenst op te zeggen, heeft de Ondernemer het recht om de relevante arts te raadplegen om de authenticiteit van de verklaring genoemd in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden te bevestigen.
 13. De Ondernemer is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met Leden.

Artikel 22  Betalingsvoorwaarden

 1. Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.
 2. Het Lid kan gebruik maken van kluisjes. Bij verlies of diefstal van de sleutel dient er € 10,- aan kosten te worden betaald voor een nieuwe kluisjessleutel.

 

Artikel 23  Groepslessen

Met betrekking tot de Groepslessen gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Het Lid kan zich twee weken van tevoren via de website of de Allround Gym-app aanmelden voor de groepsles. Bij voldoende plaats kan het Lid zich op de dag zelf voor een 2e groepsles aanmelden. Zolang er geen Allround Gym-app is kan een lid gewoon langskomen om te kijken of er voldoende plaats is en zich aanmelden voor de les. Ook indien er een Allround Gym-app is kan een lid langskomen en kijken of er voldoende plaats is en zich aanmelden voor de les.
 2. Het Lid kan zich voor een les afmelden via de website of de Allround Gym-app. Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van de les te geschieden.
 3. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om, conform artikel 10, te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
 4. De Ondernemer behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Mocht de Ondernemer een les moeten annuleren dan wordt het Lid daar via een e-mail en/of sms-bericht en/of Facebook-bericht van op de hoogte gebracht.

Artikel 24  Gevolgen van beëindiging

Is komen te vervallen.

Artikel 25  Onrechtmatige uitoefening Personal Training Activiteiten

Het is het Lid verboden om Personal Training Activiteiten te verrichten in de Allround Gym vestigingen zonder dat het Lid is aangesloten bij het Allround Gym.

Artikel 26:   Bedrijfsfitness

 1. De Ondernemer sluit Overeenkomsten met zowel Consumenten als Bedrijven (de Bedrijfsfitnessabonnementen). De artikelen in Hoofdstuk 1 van deze voorwaarden die op Consumenten van toepassing zijn, gelden ook voor Bedrijven waarmee een Bedrijfsfitnessabonnement is gesloten, tenzij in dit Hoofdstuk 2 daarvan wordt afgeweken. Verwijzingen naar “Consument(en)” in Hoofdstuk 1 worden daarom geacht ook te verwijzen naar “Bedrijven”.
 2. Het Bedrijf dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door de Ondernemer.
 3. Een Bedrijfsfitnessabonnement kan uitsluitend door het Bedrijf worden aangepast, verlengd, opgezegd of anderszins beëindigd, niet door de deelnemende werknemers.
 4. In afwijking van artikel 6 van deze voorwaarden wordt een Bedrijfsfitness- abonnement tussen de Ondernemer en een Bedrijf stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt – in afwijking van artikel 6 leden 1 en 2 – een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar. Beëindiging dient voorts Schriftelijk te geschieden.

Artikel 27  Klachtenbehandeling

In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van de Ondernemer kan het Lid melding maken via de email (info@allroundgym.fit) van de Ondernemer. Hierin dient het Lid in elk geval te vermelden: (a) als onderwerp “klacht”, (b) zijn/haar naam en contactgegevens, en (c) een duidelijke omschrijving van de klacht. De Ondernemer zal haar reactie en verdere correspondentie sturen naar het email-adres welke door het Lid is aangegeven in de email. De klacht zal in overeenstemming met de procedure in artikel 14 van deze voorwaarden worden afgehandeld.

Artikel 28  Omgang met Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer  informatie over hierover kunt u terecht bij onze privacy statement/verklaring, te vinden via www.allroundgym.fit.

Artikel 29  Cameratoezicht

In de vestigingen van Allround Gym kan mogelijk in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats vinden, waaronder in de algemene ruimtes en de groepslessen en fitnessruimtes. Dit toezicht heeft ondermeer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Leden en het waarborgen van de veiligheid van Leden en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/ verklaring die op de Website of bij het inschrijven in de relevante vestiging kan worden geraadpleegd.

Artikel 30  Omgang & Huishoudelijk

Reglement 1. De Leden zullen zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het Huishoudelijk Reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door de Leden verboden zijn: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b) lichamelijk contact met andere Leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van eigendommen van de  Ondernemer of andere personen.

 1. De Leden zullen geen geluids- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Ondernemer.
 2. Het Huishoudelijk Reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de Website en in de vestigingen worden geraadpleegd.

Artikel 31  Bevoegde rechter Indien een geschil met inachtneming van artikel 15 van deze voorwaarden aan een rechter wordt voorgelegd, zal deze bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Ondernemer is gevestigd.

Hoofdstuk3 – Huishoudelijk reglement Allround Gym

Om het sporten bij Allround Gym zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij het huishoudelijk reglement geformuleerd om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.

De sporter • Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. • Voor aanvang van het eerste gebruik van de apparatuur dient u, voor uw eigen bescherming, minimaal twee afspraken te maken met een fitnessinstructeur. • De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van één soort bezet zijn) per apparaat niet langer dan 15 minuten aaneengesloten worden gebruikt. • U dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen. • Indien de groepsles begonnen is, mag men de groepsleszaal niet meer betreden. • Deelnemers aan de groepsles mogen de zaal, buiten calamiteiten om, niet  vroegtijdig verlaten. • Het gebruik van een smartphone/telefoon (o.a. voor bellen en het maken van beeld en audio-opnamen) is niet toegestaan in de trainingsruimte. Mobiele audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan.

Waardevolle spullen, kleding, schoenen en handdoek • Het dragen van sportkleding is verplicht. • Het sporten met ontbloot bovenlichaam, gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. • Het dragen van hemdjes of singlets is alleen toegestaan in de groepsleszaal. • Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van religieuze gronden. • U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen. • Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool. Straatschoeisel of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden. • Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht, dit geldt ook voor na het sporten in het bar/restaurantgedeelte. • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.

Drank, etenswaren en huisdieren • Het nuttigen van etenswaren is alleen in het bar/restaurantgedeelte toegestaan. • Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn toegestaan. • Huisdieren zijn in Allround Gym niet toegestaan.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Leuk om kennis te maken!
Wij ontvangen je graag tijdens de proefweek.

Bekijk hier ons rooster Rooster – Allround Gym

Neem contact op met: Shahin Nourozi en Eric Vredeveldt +31 (0)30 22 716 06

 

Proefweek