Privacyverklaring

Dit is het privacybeleid van Allround Gym B.V. kantoorhoudend Kapelweg 4A (3732 GS) in De Bilt (hierna: “Allround Gym”, “we”, “wij” of “ons”). Allround Gym hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Allround Gym is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap bij een van de Allround Gym-vestigingen genoemd op de website www.allroundgym.fit, of wanneer u gebruikmaakt van een van onze andere diensten, zoals het aanvragen van een dagpas, het gebruik van de website (“Website”) of de applicatie (“App”) (gezamenlijk: “Diensten”). In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Allround Gym u direct dan wel indirect identificeren. De persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van uw Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:

Uw contact- en identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, foto, het documentnummer van uw ID of paspoort en eventueel de naam van uw gezinsleden of gezinslid. Indien u via uw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma kunnen persoonsgegevens door uw werkgever aan ons worden verstrekt;

Gegevens inzake uw online account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, en optioneel een digitale foto en/of informatie omtrent uw sportdoel(en);

Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website of App via uw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie;

Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, factuurgegevens, uw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent uw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;

Gegevens betreffende uw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van uw Lidmaatschap, de vestiging waar u zich heeft ingeschreven, uw bezoeken aan de vestiging, uw lidmaatschapsnummer en pasnummer, uw abonnementsvorm en indien van toepassing uw reden van opzegging;

Gegevens betreffende de administratie van uw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;

Opnamen van videobeelden, op onze vestigingen wordt u geregistreerd door middel van onze videobewakingssystemen;

De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;

Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld op een van de vestigingen;

Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens:

Gezondheidsgegevens, zoals door u verstrekt, bijvoorbeeld informatie over uw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, uw lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over uw gezondheid;

Gegevens van strafrechtelijke aard, zoals door u verstrekt, bijvoorbeeld een detentieverklaring.

Wat wij doen met uw gegevens

Allround Gym verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Allround Gym reeds persoonsgegevens van u in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen bent u vrij om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: Allround Gym verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van uw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt worden verwerkt om u de diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en om de (financiële) administratie hiervan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Allround Gym verwerkt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Allround Gym uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om u te informeren over producten, diensten of speciale acties van Allround Gym die voor u interessant kunnen zijn, indien u een Allround Gym Lidmaatschap hebt.

Daarnaast verwerkt Allround Gym uw persoonsgegevens door middel van het gebruik van cameratoezicht op haar vestigingen voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld in onze vestigingen en rondom het parkeerterrein. Het cameratoezicht is openlijk en wordt aangegeven door middel van een bordje om bezoekers en leden te informeren. Deze verwerking vindt plaats op grond van het gerechtvaardigd belang van Allround Gym om diefstal tegen te gaan en eigendommen, werknemers en haar leden te beschermen.

Tot slot gebruikt Allround Gym uw persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren, om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Allround Gym of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Op grond van uw uitdrukkelijke toestemming: Met uw toestemming kan Allround Gym uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien u geen Lidmaatschap heeft. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om u te informeren over producten, diensten of speciale acties van Allround Gym die voor u interessant kunnen zijn.

Op uw verzoek kan Allround Gym de persoonsgegevens zoals omschreven in “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” (zoals gegevens over uw gezondheid of gegevens van strafrechtelijke aard) verwerken. Bijvoorbeeld indien u het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van uw medische aandoening, indien u uw abonnement wegens medische of strafrechtelijke redenen tijdelijk wil pauzeren of indien u op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies. We zullen u op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door u kan worden ingetrokken en de manier waarop u dit kunt doen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Allround Gym verwerkt uw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van uw persoonsgegevens

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen Allround Gym hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Allround Gym. Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten.

Ook kan Allround Gym uw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden

opgenomen in de schuldendatabase van deze derde partij. Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan Allround Gym uw persoonsgegevens met deze derde partij delen.

Ook kan Allround Gym, indien u gebruikmaakt van een bedrijfsfitnessregeling, op verzoek uw werkgever nader informeren over uw bedrijfslidmaatschap. Bijvoorbeeld of deze nog actief is of wanneer u meer dan een halfjaar niet bent komen sporten. Het delen van voornoemde informatie gaat niet verder dan noodzakelijk en verstrekte informatie wordt ook met u gedeeld.

In het geval dat Allround Gym een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Allround Gym wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tot slot kan Allround Gym uw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

U heeft het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via info@allroundgym.fit.

Minderjarigen

Indien u jonger bent dan 16 jaar en voor zover wij vertrouwen op toestemming als wettelijke grondslag om uw persoonsgegevens te verwerken, verwerken we uw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van uw ouder of voogd is verkregen.

Beveiliging van uw gegevens

Allround Gym neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Allround Gym er contractueel voor dat elke derde partij die uw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: I. de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben (zoals uw Lidmaatschap); II. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Allround Gym onderworpen is; en III. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek). Zo bewaren wij camerabeelden bijvoorbeeld maximaal 72 uur nadat de opnames zijn gemaakt, of indien er een incident heeft plaatsgevonden, onmiddellijk nadat het incident is opgelost.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Allround Gym verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid.

Social media of andere websites

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of YouTube. Als u deze links volgt, verlaat u onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Allround Gym geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die u bezoekt voor meer informatie.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op inzage, correctie en wissing van uw persoonsgegevens: Allround Gym onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij u ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Allround Gym worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u persoonsgegevens up-to-date zijn. U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

Recht op dataportabiliteit: voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals bijvoorbeeld uw Lidmaatschap, heeft u het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

Intrekken van toestemming: U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van uw persoonsgegevens.

Recht van verzet: U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heeft u het recht van Allround Gym de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan uw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht tot het indienen klacht: Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, klik dan hier

Vragen of contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Allround Gym via onderstaande contactgegevens:

Allround Gym B.V.

Kapelweg 4A, 3732 GS De Bilt

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan u kenbaar maken.

 

Leuk om kennis te maken!
Wij ontvangen je graag tijdens de proefweek.

Bekijk hier ons rooster Rooster – Allround Gym

Neem contact op met: Shahin Nourozi en Eric Vredeveldt +31 (0)30 22 716 06

 

Proefweek